فلسفه با طعم شکلات

; ISLAND ;جز یره:حیطه ی اندیشه وآگاهی انسان جز یره ای است به وسعت کل عالم.جز یره است از آن جهت که تنها انسان توانایی اندیشیدن همراه باآگاهی واختیار رادرمیان همه مخلوقات داردو این جز یره در میان اقیانوس بیکران ونامتناهی علم حق تعالی قراردارد ودراین جر یان اندیشیدن ازعلم بیکران حق مددمیگیرد...

دی 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
11 پست
مرداد 92
16 پست
تیر 92
20 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
23 پست
دی 91
26 پست
آذر 91
26 پست
آبان 91
20 پست
مهر 91
2 پست
هنر
45 پست
عرفان
17 پست
فلسفه
101 پست
ادبیات
61 پست
منطق
8 پست