شعر"توسلیمانی"

ای دلیل صبح بارانی ، بیا . تو نسیم نو  بهارانی ، بیا

عالمی درانتظار عدل تو . جمله خوبان را تو سلطانی، بیا

عشق را سرمایه ایمان تویی. ای بهشتم ، نور پنهانی،بیا

شور شو،آتش بزن برجان وتن. من کویرم ،توگلستانی،بیا

یوسفی،داوودی وهمچون نبی.عاشقان راتوسلیمانی،بیا

هرکه را عطرتوبر روحش دمید. عمر او را نیست پایانی،بیا

بنده ام دربند خویش وروزگار. باز کن این بند زندانی، بیا

8/8/91

 

/ 1 نظر / 56 بازدید