ابن عربی

ابن عربی : بپرهیز از اینکه به عقیدة ویژه‌ای مقید باشی و به ماسوای آن کفر ورزی! که [در این صورت] خیر فراوانی از دستت می‌رود، بلکه علم به واقع از تو فوت می‌شود. بنابراین، همچون هیولا [ماده اولیه]پذیرای همه صُوَر معتقدات باش

/ 1 نظر / 24 بازدید
...

خواســــــتم بگویــــــــــم که کیستـــــــم ... دیـــدم نگفتن بهتر اســــــــت ! چه ســــــود آن کــــــه نمی ماند همان بهتـــــــــر که نشناسد مرا...! آن کــــــــس که می مانــــــــــد خود خواهد شــــــــــناخت ...!