عقیده مُثل افلاطون

افلاطون عقیدهء فلسفی معروفی دارد که بنام"مُثل افلاطون" معروف شده است.می گویدآنچه دراین جهان است ازانواع؛ فرعی  وظلی وسایه ای است ازاصلی وحقیقتی که درجهان دیگراست،اوحقیقت است واینها پرتو، اوشخص است واینها سایه، مردم خیال می کننداین سایه ها حقیقت است.

افلاطون برای فهم مطلب مثالی میزند، میگوید:فرض کنیدیک عده مردم ازاول عمردرغاری محبوس باشندوآنها رابه گونه ای درآن غارحبس کنندکه روی آنها به طرف داخل غار وپشتشان به غارباشد،آفتاب ازبیرون غاربه داخل بتابد وافرادی ازجلوی آن غارعبورکنند وسایه آن افراد واشخاص که ازجلوی غارعبورمی کنندبه دیواری که درجلوی آن محبوسین است بیفتد. این محبوسین ازبیرون بی خبرند ونمی دانند بیرونی هم هست، زیرا ازاول عمر درآنجا به همین صورت حبس بوده اند، پس همان سایه هائی راکه درروی دیوارمی بینند ودرحال حرکتندرا اشخاص واقعی می پندارند ونمی فهمندکه اینها چیزی جزسایه نیستند، صرفا نمایش هائی هستندازاشخاص وحقایقی که دربیرون غاراست.

بشر هم که درغارطبیعت محبوس است،افراد واشخاص این عالم طبیعت راحقیقت می داندونمی داند اینها ظل وسایه حقیقتند نه خودحقیقت، واگرخوداشخاص راببینند آن وقت به واقعیّت پی می برند

/ 0 نظر / 91 بازدید