آشنایی با افلاطون و ارسطو پدران علم سیاست

     
   

آشنایی با افلاطون و ارسطو پدران علم سیاست

نویسنده : محمد جواد فرمانی  

آریستوکلس به خاطر اینکه سینه های ستبری داشت به پلاتو معروف شدو بعد ها در برگردان نام او به عربی نامش به افلاطون برگردانده شد.پس بدین خاطر استکه ما آریستوکلوس را با نام افلاطون می شناسیم .

 او در 427 قبل از میلاد در آئگینادر آتن متولد شد و چیزی حدود 80 سال بعد در سال 347 (ق م) در گذشت . او در خانواده ای اشرافیمتولد شد که بیشتر موافق سنت ها بودند. او در کودکی پدرش را از دست داد .

اما عاملی که باعث شد تا او به یکباره دچار تحول شود اعدامسقراط بود . سقراط  در نظر او مردی وارسته و دانشمند بود که توسط نظام دموکراسینابود شد .

افلاطون آتن را به قصد آموختن ترک کرد و این اصل را که دانش فضیلت مورد تآکید قرار داد . بعد از سالها به آتن باز گشت و تا پایان عمر  در آنجا به تدریس مشغول بود ،اماآنطور که گفته اند ریشه های تفکر سیاسی اروپا را می توان در آثار بزرگ او به نامهای « جمهور » و « سیاست » و « قوانین » پیدا کرد .

در کتاب جمهور که نوشته عمده ایدر فلسفه سیاسی او به حساب می آید سیاست ، اقتصاد ، فلسفه اخلاق،تاریخ ، فلسفه فرا طبیعی و اکثر آنچه که مورد نیاز بوده است و در توسعه زندگی بشرنقش تعیین کننده ای داشته است مورد بحث قرار گرفته است .

افلاطون در جمهور این راگفت که سیاست یک هنر است و مانند همه هنر های دیگر برای موفق شدن نیاز به دانشکارشناسی دارد و در جایی دیگر در این کتاب گفته است که سه نیرو انسان را بر میانگیزد که عبارت اند از اشتها ، روحیه و عقل .

اثر دیگر او که « سیاست » نام دارد که در این اثر نیز باتکرار برخی از اصو ل جمهور روبرو می شویم ، افلاطون در بخشی از این کتاب گفته است :« پرورش مردمبا فضلیت وظیفه فرمانرواست ، اموزش کار ویژه مهم حکومت است و قانون فرود تر از دانشاست » و در بخشی دیگر نیز در دسته بندی دو سویه ای برای دولت ها ارائه می دهد کهشامل دولت های رعایت کننده قانون و دولت هایی که بی اعتنا به قانون هستند شامل می شود .اثر سوماو که در سالهای اواخر عمرش نوشت شده است که در این کتاب شاهد افول ادبی اثر نسبتبه آثار قبلی است که این اثر « قوانین » نام دارد .

در این کتاب تمایل به استدلال، توجه به دین ، گرایش به محافظه کاری و... همه نشان از پیری افلاطون است اما با اینحال قوانین اثر سیاسی مهمی محسوب می شود و از برخی جهات بیشتر از جمهور تاثیرگذار بوده است .

اما ارسطو که او در استاگیرا (استاورو) متولد شد پدر او طبیبپادشاه مقدونی ( جد اسکندر مقدونی ) بود. ارسطو در سن 17 سالگی به آتن رفت و تا سن 37 سالگی در انجا ماند و در آکادمی افلاطون درس می خواند شغل پدرش بر او تاثیر داشتو باعث شد تا او به علوم زیست شناختی نیز روی آورد . در ضمن باید گفت که او در ابتدابه عنوان نوآموز و بعد به عنو ان دستیار افلاطون به کار خود ادامه داد تا افلاطوندر گذشت .

بعد از این ماجرا ارسطو اکادمی را ترک کرد و به لسبوس رفت و زیستشناسی دریایی خواند و پس از مدتی به عنوان مشاور غیر رسمی هرمیاس کار کرد و در سن 40 سالگی با خواهر زاده یا دختر خوانده او ازدواج کرد .

ارسطو در سال 335 قبل از میلاد به اتن بازگشت ومدسه ای را با ناملیسیوم بر پا کرد که در این مرسه شیوه آموزش به شکلی بود که شاگردان در حالی که قدممی زدند درس های خود را می آموختند، پس این امر موجب این شد تا نام مکتب او رامشایی یا پریپالوسی گذاشتند .

از آثار او که به مدت 300 سال با انجیل رقابت کرد و بعد درشمار کتاب های مقدس مسیحان در آمد و اینکه کلیسای رم در آن زمان او را یکی ازاستادان مسلم می دانست که راهنمایی علمی و عملی انسان ها را بر عهده دارد .

ارسطو معتقد بود که کارهای تعلیم و تربیت به دست دولت باشد نه بهدست افراد یا گروه های خصوصی ، دولت باید بنا به مقاصد خود افراد را تربیت کند .

در نظام اخلاقی ارسطو خوبی در سه نوع انسان نمایان است در «انسانخوب» «شهروند خوب» و «فرمانروای خوب» و اما طرح او در باره ی دولت آرمانی و پیشنهادهای او در باره ی نظام تربیتی کامل به نظر نمی رسد وا نتهای بحث ناگهان قطع شده است، اما آنچه که مشخص است این است که اغلب گفته می شود ارسطو و افلاطون مخالف یکدیگربوده اند که این گفته چندان درست به نظر نمی رسد  و نشان از عدم آگاهی کامل از فلسفه افلاطون و ارسطو نشانمی دهد .

با نگاهی ژرف به اندیشه ها و آثار آنها می توان گفت که ارسطو بزرگترین افلاطون گرا بود چرا که کوشیده است بدون نقایص نظام فکریافلاطون ، یک فلسفه ایده آلیستی ترسیم کند ، به عبارت دیگر می توان گفت که ارسطو در واقع رشدافلاطون گرایی بود هر چند که اختلاف دیدگاه هایی که میان آن دو وجود داشته است که امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است .

/ 0 نظر / 160 بازدید